CSR Samfundsansvar

Strategisk, forretningsdrevet samfundsansvar
Corporate Social Responsibility, forkortet som CSR, betyder på dansk virksomheders samfundsansvar og sociale engagement.

CSR har tidligere stået for alt det frivillige samfundsgavnlige, som en virksomhed beskæftiger sig med ud over, hvad der er foreskrevet i det enkelte lands lovgivning. I dag er det lovpligtigt for store virksomheder i Danmark at tage stilling til deres samfundsansvar, og der skal som minimum redegøres for, hvordan virksomheden tackler miljø og menneskerettigheder.

Traditionelt set har samfundsansvar og socialt engagement i mange virksomheder været forbundet med sponsorater af den ene eller anden art. Der er behov for pengene indenfor f.eks. frivillige foreninger og indenfor forskning i forebyggelse og helbredelse af sygdomme, men ser man helt overordnet på det, så kan mange virksomheder gavne samfundet mere ved at fokusere på deres kernekompetencer i et strategisk, forretningsdrevet samfundsperspektiv.

Eller sagt med andre ord, så handler virksomheders samfundsansvar i højere grad om måden, pengene bliver tjent på, end om måden, de bliver brugt!

Samfundsansvar spænder meget bredt fra miljø- og klimaforbedrende indsatser til etisk leverandørstyring, arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø, mangfoldighedsledelse, rekruttering og ansættelse af socialt udsatte – og meget, meget mere…

Det er vigtigt, at virksomheden prioriterer sit samfundsansvar og lægger det største arbejde der, hvor virksomheden gavner samfundet mest. I langt de fleste tilfælde er det også der, virksomheden tydeligst kan se et positivt resultat på bundlinjen.

En stor energitung virksomhed, der f.eks. producerer brændeovne, bør fokusere på nedbringelse af virksomhedens eget energiforbrug og dermed CO2-reduktion samt forskning og innovation af mere og mere miljørigtige produkter.

En anden virksomhed kan måske gavne samfundet mest ved at tage lærlinge eller indføre en klar strategi for mangfoldighed på arbejdspladsen, og ved at ansætte socialt udsatte eller danskere med anden etnisk baggrund.

CSR-arbejde skal ses som en investering – ikke en udgift!
Arbejdet med samfundsansvar skal ikke ses som en let vej til at forbedre bundlinjeresultatet, men derimod en langsigtet strategi mod en bæredygtig forretning. Undersøgelser har vist, at virksomheder, der har et velformuleret formål, der handler om mere end kun at tjene penge, er mest succesfulde. Formålet kan være det samfundsmæssige ansvar. Desuden klarer bæredygtige virksomheder sig bedre på lang sigt end deres ikke så bæredygtige konkurrenter.

Specielt i den internationale konkurrence ses det ofte, at store B2B-kunder stiller høje krav om samfundsansvar til deres leverandører, blandt andet fordi de er bange for at skade deres eget brand ved at blive associeret med useriøse leverandører.

Det er en rigtig god idé at have en strategi for sin egen leverandørstyring, så virksomheden får oparbejdet indsigt i og medansvar for, hvad der foregår i de led, de ikke selv er direkte herre over. “Den nødvendige omhu” – et centralt begreb i OECD´s retningslinjer – er også omdrejningspunktet i den nye danske “Mæglings- og Klageinstitution for Ansvarlig Virksomhedsadfærd”, hvor alle danske virksomheder principielt kan stilles til ansvar overfor brud på ansvarlig virksomhedsadfærd.

Mere lavpraktisk kan man sige, at ved f.eks. at energirenovere eller spare på produktemballage kan man se en direkte besparelse i omkostningerne, men da arbejdet også gavner miljøet, vil miljøfremmende indsatser også blive opfattet positivt af både B2B- og B2C –kunder og generelt forbedre virksomhedens image.

Et forbedret image kan have betydning, når der skal rekrutteres medarbejdere, da mange – specielt højtuddannede unge – lægger vægt på at arbejde for en virksomhed, de kan være stolte af.

Virksomhedens ansatte føler sig stolte over at være med til at integrere socialt udsatte eller danskere med anden etnisk baggrund, som uden hjælp ikke ville have en reel chance på det danske arbejdsmarked. Det skaber sammenhold i virksomheden, og de ansatte bliver gode ambassadører for virksomheden også udenfor arbejdstid. Firmaets fokus på mangfoldighed kan gavne konkurrenceevnen i den globaliserede verden.

Når det frivillige arbejde bliver knapt så frivilligt…
De ca. 1.100 største danske virksomheder er pålagt at tage stilling til deres samfundsansvar i deres årsrapport. Den seneste lovændring fra 12. juni 2012 pålægger virksomhederne at som minimum redegøre for deres arbejde med menneskerettigheder og klima.

Der er i Danmark desuden oprettet en mæglings- og klageinstitution, der skal mægle i sager, hvor danske virksomheder bliver kritiseret for brud på ansvarlig virksomhedsadfærd, defineret som overtrædelser af OECD´s retningslinjer. Enhver kan indgive en klage. Hvis man som virksomhed vil stå stærkt, så bør man udvise nødvendig omhu – også kaldet “due dilligence”, dvs at man har processer, der identificerer, redegør for, forebygger og udbedrer aktuelle eller potentielle negative påvirkninger eller krænkelser afledt af virksomhedens aktiviteter.

I følge EU´s nye definition på samfundsansvar, så er der forventninger om, at alle virksomheder – store som små, har processer, der integrerer miljømæssige, sociale, menneskerettigheds og konsument anliggender i deres forretningsgang. Det specifikke arbejde med at håndtere menneskerettigheder tager udgangspunkt i, at man lever op til FN´s “Guiding Principles on Business and Human Rights” fra juni 2011.

Alt i alt kan man sige, at CSR ikke længere bare er et frivilligt tiltag, man kan vælge til eller fra. En del af virksomhedernes fremtidige arbejde med samfundsansvar vil bygge på love og krav, men der er stadig plads til, at virksomhederne finder den røde tråd mellem unikke kompetencer og samfundsansvaret – og det er specielt denne kobling, der vil give den konkurrencemæssige fordel på lang sigt.

FirmaSynergi kan fungere som en kompetent sparringspartner til ledelsen og den CSR-ansvarlige for at få ordentligt styr på det strategiske arbejde, interessentdialogen, implementeringen internt og eksternt samt den efterfølgende kommunikation.